JAKIE ZBIORY ZOSTANĄ ZDIGITALIZOWANE

INFORMACJE O PROJEKCIE
Okres realizacji Projektu


09.01.2017–08.01.2020 r.

Cele projektu


Celem głównym projektu jest udostępnienie poprzez Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej szerokiej grupie odbiorców ponad 47 tysięcy zdigitalizowanych dokumentów stanowiących zasoby nauki z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju gromadzone w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej. Cel główny będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1: Poprawa stanu technicznego i stworzenie pracowni digitalizacyjnej biblioteki;

Cel szczegółowy 2: Poprawa dostępności do zasobów naukowych biblioteki ASzWoj poprzez uruchomienie nowoczesnego Systemu informatycznego;

Cel szczegółowy 3: Wzrost jakości zbiorów bibliotecznych poprzez wykonanie cyfrowego repozytorium biblioteki ASzWoj;

Cel szczegółowy 4: Wzrost jakości działań promocyjnych i możliwości upowszechniania zasobów biblioteki ASzWoj wśród podmiotów i osób zajmujących się tematyką obronności i bezpieczeństwa Państwa.


Planowane efekty


Podstawowym i najważniejszym efektem projektu będzie budowa Portalu Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj, przez co ułatwiony będzie dostęp do zasobów naukowych w zakresie bezpieczeństwa i obronności i popularyzacja wiedzy w tych dziedzinach nauki. Poza tym do planowanych efektów i korzyści należy zaliczyć przede wszystkim:


• Wsparcie rozwoju obronności i bezpieczeństwa państwa;
• Wpływ na rozwój edukacji oraz tożsamości narodowej;
• Ułatwienie procesów badawczych i zarządzania wiedzą;
• Personalizacja zarządzania zbiorami w sieci i wpływ na społeczeństwo informacyjne;
• Ochrona i bezpieczeństwo zbiorów;
• Wzrost efektywności operacyjnej Biblioteki i Uczelni;
• Zdobycie doświadczenia pracowników Uczelni w realizacji projektów.


Wartość projektu

11 956 504,00 PLN, w tym:

• wkład Funduszy Europejskich: 10 036 732,08 PLN;
• środki z budżetu państwa: 1 822 811,92 PLN;
• wkład własny ASzWoj: 96 960,00 PLN.