INFORMACJE DOTYCZĄCE BIBLIOGRAFII

 

Pracownicy Ośrodka Informacji Naukowej i Bibliograficznej Biblioteki Głównej dążąc do jak najpełniejszej prezentacji dorobku uczelni, poprzez  Internet, przedstawiają po raz pierwszy w tej formie Bibliografię publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej za lata 2000-2003. Każda z nich składa się z dwóch części i indeksów: autorskiego i przedmiotowego zamieszczonych na końcu.

Pierwsza część Bibliografii prezentuje indywidualny dorobek wydawniczy pracowników AON przedstawiony w układzie alfabetycznym. Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, współautorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i powielonych, artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych.

Druga część Bibliografii obejmuje alfabetyczny wykaz wydawnictw zwartych (autorskich i tytułowych), które zostały wydane w AON lub poza uczelnią ale napisane przez pracowników AON.W przeważającej mierze są to wewnętrzne wydawnictwa Akademii.

Na końcu Bibliografii zamieszczono indeksy:

1.      osobowy (w szeregu abecadłowym przedstawia nazwiska autorów, współautorów, redaktorów naukowych, kierowników prac badawczych i promotorów prac doktorskich),

2.      przedmiotowy (alfabetyczny wykaz haseł przedmiotowych charakteryzujących treść dokumentu).

Oba indeksy kierują do właściwej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy.

Następne Bibliografie publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej będą miały dwie postacie: elektroniczną (.pdf) i tradycyjną (papierową).  

 

Forma elektroniczna w formacie PDF : 

Bibliografia 2000.pdf

Bibliografia 2001.pdf

Bibliografia 2002.pdf

Bibliografia 2003.pdf